تماشا کنید | قمه‌کشی در داروخانه

اجتماعی
video
تماشا کنید | قمه‌کشی در داروخانه

ویدئوهایی با عنوان قمه‌کشی در داروخانه منتشر شده که ادعا می‌شود در دو داروخانه مختلف شهر زرین‌شهر اصفهان و به‌قصد گرفتن قرص بدون نسخه پزشک رخ داده است. در این ویدئوها نکته عجیبی به‌چشم می‌خورد. قمه‌کش در هر دو مورد پول داروها را حساب می‌کند و حتی پرسنل بقیه پول را پس می‌دهند. در ویدئو اول شجاعت خانم مراجعه‌کننده هم ستودنی است. انگار نه انگار جلوی رویش اتفاقی عجیب در حال رخ دادن است. خیلی عادی نسخه را تحویل متصدی می‌دهند و بیرون می‌روند تا وقتی سروصداها خوابید داروها را تحویل بگیرد. عجیبا غریبا!

بازدید اپلیکیشن 124 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید