پادکست سکه؛ قسمت شصت و پنج، نقش نهادها و فرهنگ در اقتصاد توسعه چیست

پادکست
پادکست سکه؛ قسمت شصت و پنج، نقش نهادها و فرهنگ در اقتصاد توسعه چیست

عوامل موثر در توسعه اقتصادی کشورها چیست؟ تعریف نهاد و فرهنگ چیست؟ فرهنگ و نهادها چگونه می‌توانند بر توسعه اقتصادی کشور تاثیر بگذارد؟ چه عواملی می‌تواند بر روی فرهنگ و نهادها تاثیر بگذارد؟ آیا اصلاح فرهنگی در جوامع ممکن است؟

مهمان: دومان بهرامی‌راد

بازدید اپلیکیشن 8 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید