ببینید | کشتار درختان با اهداف تجاری؛ این بار در خیابان مرجان!

اجتماعی
video
ببینید | کشتار درختان با اهداف تجاری؛ این بار در خیابان مرجان!

بعد از خشکاندن چنارهای خیابان ولیعصر و قطع درختان روبروی اطلس مال بدلیل پوشاندن نمای برج ها، اینبار در منطقه یک تهران و خیابان مرجان یک قدرتمند دیگر درختان را خشکاند تا چشم دیگران را کور کند.

بازدید اپلیکیشن 36 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید