ببینید | ساختمان متروپل از دو هفته قبل،‌ آماده فروپاشی بود!

اجتماعی
video
ببینید | ساختمان متروپل از دو هفته قبل،‌ آماده فروپاشی بود!

یکی از کارگران نجات یافته متروپل می گوید: من و یکی از پسرانم زنده ماندیم ولی پسر دومم فوت کرد. ۱۵ روز قبل از حادثه یکی از ستون ها ترک خورد و هشدار دادیم ولی مهندسان میگفتند غیر ممکن است این ساختمان بریزد. عبدالباقی هم این موضوع را دید ولی آن را ترمیم کردیم و به کار ادامه دادیم.

بازدید اپلیکیشن 130 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید