روزنامه فرهنگی ،‌اجتماعی ،‌اقتصادی و شهری

صاحب امتیاز :‌ شرکت هفت صبح ماندگار

مدیرعامل :‌ علی مزینانی

مدیر مسئول و سردبیر :‌ آرش خوشخو

معاون سردبیر: مصطفی مسجدی

دبیر آنلاین: صدرا بکتاش

*****
چاپ ‌:‌  جام جم  /  پیام همشهری

توزیع :‌ شرکت دنیای اقتصاد تابان

نشانی :‌ تهران ،‌خیابان سهروردی جنوبی ،‌ کوچه اقلیمی ،‌ بن بست شازاد ، پلاک ۳

کد پستی :‌ ۱۵۶۶۷۶۵۳۵۱

تلفن و نمابر :‌+۹۸۲۱۸۸۴۰۳۸۵۴