برچسب: کلینیک‌‌ درمان اعتیاد

سود پنهان بازار متادون ‌به جیب چه کسی می‌رود؟ سود پنهان بازار متادون ‌به جیب چه کسی می‌رود؟
اجتماعی
روزنامه هفت صبح، علی مزینانی | مدتی است که بحث نشت متادون در بازار آزاد ایران بر سر زبان‌ها افتاده و اخیرا نوک پیکان اتهام به سمت کلینیک‌های درمان اعتیاد نشانه رفته و همه تقصیرها به دوش این مراکز افتاده است؛ مراکزی که بار درمان چندصد هزار بیمار معتاد را…...