برچسب: پدر خوش ذوق

نتیجه داشتن یک پدر خوش ذوق نتیجه داشتن یک پدر خوش ذوق
گوناگون
پدری صداهای پسرش در طول یکسال را ضبط کرده و آن را طوری در کنار هم قرار داده که شبیه آهنگ اهنگ “تاندراستراک” گروه AC/DC شده است....