برچسب: مخاط بینی

با دهان نفس نکشید با دهان نفس نکشید
سلامت و زندگی
اگر دوست دارید ویروس و باکتری وارد بدنتان نشود، با بینی نفس بکشید