برچسب: ماه و دماوند

سه‌سال انتظار برای ثبت عکس دونفره ماه و دماوند سه‌سال انتظار برای ثبت عکس دونفره ماه و دماوند
دیدنی‌ها
تصویری دیدنی از مقارنه دماوند و ماه را مشاهده می‌کنید که مجید قهرودی عکاس آن برای ثبت کردنش سه سال انتظار کشیده است