برچسب: قیمت بیوک اسکای‌لارک

چهل سال چهچهه چکاوک بیوک در ایران! چهل سال چهچهه چکاوک بیوک در ایران!
دانش و فناوری
هفت صبح| باورش سخت است که نام سدان بزرگ و نیمه لوکس بیوک که در ایران هم مونتاژ شده، از روی یک پرنده بسیار کوچک وحشی انتخاب شده باشد. نسبت چکاوک با آن بال‌های ظریف و صدای زیبا به بیوک اسکای‌لارک شاید تنها در برخی از ظریف‌کاری‌های بیوک دید که…