برچسب: عبدالكريم عمويي

سال‌های بی‌دولتی هنر سال‌های بی‌دولتی هنر
تک نگاری
روزنامه هفت صبح، مرتضی کلیلی | وقتی که طبل‌زن‌های دسته موزیک نظامی تعلیمی رضا شاه از ترس او خاموش می‌شدند. ‌‌هنگامی که در سال ۱۳۲۰ محمدعلی فروغی قدرت را از رضا شاه به محمدرضا شاه انتقال داد، ۲۸۱۹۴ محصل در ۱۱۰ دبیرستان خصوصی و ۲۴۱ دبیرستان دولتی درس می‌خواندند و…