برچسب: شیرهای نادر آفریقایی

شیرهای نادر آفریقایی در قفس مرغ و خروس شیرهای نادر آفریقایی در قفس مرغ و خروس
اجتماعی
«من هم این تصویر را دیدم و از همکارها خواستم این موضوع را پیگیری کنند، قرار نیست این گونه شیرها در همسایگی مرغ و خروس زندگی کنند. اگر این تصاویر صحت داشته باشد قطعا با مرکز نگه‌دارنده این شیرها برخورد می‌شود. اگر قرار باشد در نگه‌داری این گونه از همان…...