برچسب: جوانا گودیل

اجرای تصنیف شهرام ناظری با پیانو اجرای تصنیف شهرام ناظری با پیانو
فرهنگی
جوانا گودیل تصنیف "من چه دانم" شهرام ناظری را با پیانو اجرا کرد.