برچسب: جبار باغچه‌بان

‌خاطرات خواندنی ثمین باغچه‏‎بان ‌از پدرش ‌خاطرات خواندنی ثمین باغچه‏‎بان ‌از پدرش
فرهنگی
* یک روز که از مدرسه برمی‌گشتم، در راه یک بلور پیدا کردم. بازیچه‌ سرگرم‌کننده‌ای بود. گاه کنار پنجره، رو به روشنایی می‌ایستادم. بلورم را جلو چشمم گرفته و می‌چرخاندم. یک روز که سرگرم تماشا با بلورم بودم، پدرم از من خواست که بلورم را به او بدهم. بلور را…