برچسب: توسعه

چرا در ایران مدام درجا می زنیم؟ چرا در ایران مدام درجا می زنیم؟
سیاسی
جعفر محمدی اخیرا در عصر ایران نوشت: «چرا در جا می زنیم؟ این سوالی است که از زاویه های مختلفی می توان بدان نگریست و آن را کاوید. امروز می خواهم یکی از مهم ترین علل عقب ماندگی ایران را مطرح کنم: «مسائل» ما، از «مشکلات» ما جداست. منظور از…