برچسب: بیمارستان تونگجی

تیم مبارزه با کرونا تیم مبارزه با کرونا
گوناگون
بازدید از بخش ایزوله بیمارستان تونگچی.