برچسب: بیش فعالی

چرا کودکان ناخن می جوند؟ چرا کودکان ناخن می جوند؟
سلامت و زندگی
برنا نوشت: جویدن ناخن یک عادت نامناسب است و علت دقیق آن قابل بحث است. یکی از دلایل ناخن جویدن می تواند ریشه در فاکتورهای فامیلی داشته باشد، هرچند این علت که آیا فاکتورهای خانوادگی مربوط به تقلید رفتار ناخن جویدن در سایراعضای خانواده و یا ریشه های ژنتیکی، تاثیر…