برچسب: بال

بال‌هایی برای پرواز بال‌هایی برای پرواز
دانش و فناوری
هیجانی در آسمان دوبی. فقط به این نکته اشاره کنیم که کلمه کیلومتر، در زیرنویس اشتباها متر به کار رفته است.