برچسب: باشگاه ورزشی مختلط

پلمپ باشگاه ورزشی مختلط در تهران پلمپ باشگاه ورزشی مختلط در تهران
اجتماعی
باشگاه ورزشی مختلط در حوالی خیابان فرشته تهران پس از دریافت گزارش مردمی در بستر سامانه دادسرای جرائم امنیت اخلاقی تهران(ارشاد)ودرخواست پیگیری ویژه به دستور مرجع قضایی، توسط پلیس امنیت اخلاقی تهران پلمب و متصدیان آن بازداشت شدند.