برچسب: بازگشت آرامش به‌کشور

روایت خبرگزاری فارس از بازگشت آرامش به‌کشور روایت خبرگزاری فارس از بازگشت آرامش به‌کشور
سیاسی
خبرگزارس فارس می‌گوید پس از چند روز ناآرامی در شهرهای مختلف کشور خبرنگارانش را به‌خیابان‌ها فرستاده تا از اوضاع آگاه شود. این خبرگزاری می‌نویسد: با اقدام به موقع مردم و جدا شدن آنها از آشوبگران و اتمام حجت نهادهای امنیتی و انتظامی با اشراری که به بهانه اعتراضات مردم به…