برچسب: آثار ورزش زیاد

ورزش بیش از حد و یک نشانه ظریف! ورزش بیش از حد و یک نشانه ظریف!
سلامت و زندگی
ورزش یکی از پایه های حفظ سلامت بدن انسان است. اما در شرایطی که برخی افراد ورزش نمی کنند یا به میزان کافی این کار را انجام نمی دهند، برخی دیگر ممکن است در انجام آن زیاده روی کنند. برخی نشانه ها می توانند نسبت به انجام بیش از حد…