ویدیو هفت| عصبانیت نماینده شهریار از اینکه در بنر افتتاحیه ایستگاه آتش‌نشانی از وی نام برده نشده است!

فرهنگی