مطهری از نایب رئیس مجلس کنار می رود؟

سیاسی

احتمال حذف علی مطهری از کرسی نایب رئیسی مجلس. این خبر را نامه نیوز از قول جبار کوچکی نژاد عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس کار کرده و نوشته: او درباره میزان تغییرات هیأت رئیسه مجلس برای سال سوم گفته: معتقدم تغییرات زیاد خواهد بود حتی در نواب رئیس هم تغییر را شاهد خواهیم بود. البته آقای پزشکیان می ماند اما احتمال تغییر آقای مطهری خیلی زیاد است.

بازدید اپلیکیشن 154 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید